Ruby on Rails Developers

Cubiware jest spó³ka zajmuj±ca siê tworzeniem oprogramowania dla
urz±dzeñ interaktywnej telewizji cyfrowej oraz internetowej. Firma
wspó³pracuje z klientami i partnerami zagranicznymi, a nasze
oprogramowanie jest u¿ywane w USA, krajach europy zachodniej oraz w
Azji. Naszymi Klientami s± producenci urz±dzeñ elektronicznych oraz
operatorzy telekomunikacyjni. www.cubiware.com

Wymagania:

 • dobra znajomo¶æ jêzyka Ruby oraz frameworku Ruby on Rails
 • Znajomo¶æ jêzyka SQL (dialekt MySQL)
 • Znajomo¶æ angielskiego na poziomie umo¿liwiaj±cym komunikacjê ws.
  technicznych (w mowie i pi¶mie)

Mile widziane:

 • znajomo¶æ ¶rodowiska Linux
 • znajomo¶æ technologii AJAX, protoko³u SOAP

Przyk³adowe zadania:

 • napisanie aplikacji umo¿liwiaj±cej edycjê meta-danych
  filmów- napisanie modu³u obliczaj±cego koszt us³ugi dla abonenta
 • napisanie modu³u generuj±cego raporty

Oferujemy:

 • mo¿liwo¶æ rozwoju i poznawania nowych technologii w przyjaznym
  ¶rodowisku pracy
 • pracê przy ciekawych i innowacyjnych projektach
 • atrakcyjne wynagrodzenie

adres email:[email protected]

This forum is not affiliated to the Ruby language, Ruby on Rails framework, nor any Ruby applications discussed here.

| Privacy Policy | Terms of Service | Remote Ruby Jobs