Quality Officer

Cubiware jest spó³ka zajmuj±ca siê tworzeniem oprogramowania dla
urz±dzeñ interaktywnej telewizji cyfrowej oraz internetowej. Firma
wspó³pracuje z klientami i partnerami zagranicznymi, a nasze
oprogramowanie jest u¿ywane w USA, krajach Europy Zachodniej oraz w
Azji. Naszymi Klientami s± producenci urz±dzeñ elektronicznych oraz
operatorzy telekomunikacyjni. Obecnie w zwi±zku z dynamicznym rozwojem
poszukujemy:

Programistów Ruby

Wymagania:

 • Znajomo¶æ jêzyka Ruby i ¶rodowiska Ruby on Rails,
 • Obs³uga systemu Linux od strony u¿ytkownika,
 • Umiejêtno¶ci pisania skryptów administracyjnych (pow³oka Bash lub
  dowolny inny jêzyk skryptowy),
 • Znajomo¶æ metod testowania, zautomatyzowanych ¶rodowisk,
  wzorcówprojektowych

Mile widziane:

 • znajomo¶æ ¶rodowiska Linux
 • znajomo¶æ technologii AJAX, protoko³u SOAP

Przyk³adowe zadania:

 • Analiza wymagañ biznesowych,
 • Analiza kodu ¼ród³owego aplikacji w jêzyku Ruby i ¶rodowisku Ruby on
  Rails,
 • Przygotowywanie dokumentacji wraz z planami
  testów,- Wdra¿anie zautomatyzowanego ¶rodowiska testowania oprogramowania,
 • Programowanie
  testów.
  Oferujemy:
 • mo¿liwo¶æ rozwoju i poznawania nowych technologii w przyjaznym
  ¶rodowisku pracy
 • pracê przy ciekawych i innowacyjnych projektach
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Prosimy o dopisanie nastêpuj±cej klauzuli: “Wyra¿am zgodê na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustaw± z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133
poz. 883)”

Email: [email protected]