Printf "%#o\n", 0

e$B0J2<$N$h$&$K!"e(Bprintf e$B$Ge(B %#o e$B$Ke(B 0 e$B$rM?$($k$H!"e(B00
e$B$H$J$j$^$9!#e(B

% ./ruby -ve ‘printf “%#o\n”, 0’
ruby 1.9.0 (2008-01-24 revision 0) [i686-linux]
00

e$B$3$NF0:n$Oe(B C e$B$Ne(B printf e$B$H0[$J$j$^$9!#e(B

% cat t.c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
printf("%#o\n", 0);
return 0;
}
% gcc -Wall t.c
% ./a.out
0

e$B5,3J$r;2>H$9$k$H!"@hF,$,$9$G$Ke(B 0 e$B$N$H$-$K$Oe(B 0
e$B$r$D$1$J$$$N$,e(B
(C e$B$Ne(B) printf e$B$N;EMM$G$"$k$h$&$K;W$($^$9!#e(B