اطلاعيه بزرگداشت 11 ارديبهشت روزجهاني كارگر

اطلاعيه بزرگداشت 11 ارديبهشت روزجهاني كارگر
يازدهم ارديبهشت روز بزرگداشت خيزش كارگري براي احقاق حقوق اوليه
كارگران مي باشد. .
ازهمه كارگران و ساير اقشار منجمله دانشجويان – فرهنگيان – پرستاران و
پرسنل بيمارستانها - دانش آموزان ميخواهيم كه با شركت فعال در تظاهرات
روز كارگرصداي مظلوميت كارگران را بگوش جهانيان برسانند .
همچنين ما اين روز بزرگ را به عموم كارگران ايران , بويژه كارگران شركت
واحد واعضا سنديكاي كارگري آن به رهبري منصور اسانلو تبريك مي گوييم و
اميدواريم كه با تلاش پيگيرمردم ايران روزي ما هم به آزادي هاي سياسي و
اجتماعي دست يابيم .
جمعي از زندانيان سياسي زندان رجايي شهر كرج
27/1/89

براي حمايت ازكارگران ودرجريان قرارگرفتن اعتراضات و خبرهاي كارگري به
سايت ايران كارگر زير مراجعه كنيد. www.irankargar.com