Image Description

Senior Ruby On Rails Developer

Job Description

Posted 11 months ago

O firmie

W Nua Soutions dostarczamy oprogramowanie dla lekarzy, klinik oraz szpitali aby wspomóc komunikacj, diagnostyk oraz leczenie online. Nasze rozwizania pozwalaj leczy pacjentów w bezpieczny sposób. 

Chcielibymy przy pomocy technologii, zoptymalizowa komunikacj na linii pacjent - lekarz. Dziki temu lekarze mogliby pracowa wydajniej, z korzyci dla pacjenta.

Nasza firma powikszya si dwukrotnie w cigu ostatnich 3 lat i spodziewamy si dalszego wzrostu w najbliszych latach.

Poszukujemy osób, które s zainteresowane tworzeniem oprogramowania, majcego realny wpyw na ludzkie ycie oraz aktualnie uywanego przez ponad pó miliona osób na wiecie.

Nasze wymagania

Zdecydowania wikszo naszego zespou pracuje zdalnie i dlatego preferujemy taki model wspópracy. Firma ulokowana jest w Irlandii wymagamy w takim wypadku codziennej dostpnoci pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego (11 a 17 czasu polskiego).

Szukamy osób, które

* Maj conajmniej 5 lat komercyjnego dowiadczenia w Ruby on Rails

* Posiadaj bardzo dobr wiedz z zakresu HTML / CSS oraz Javascript

* Potrafi pisa zaawansowane oraz wydajne zapytania SQL

* Maj wicej ni bazow wiedz z systemu Linux

* S tzw. “full-stack” programistami - potrafi dostarczy rozwizanie z ma pomoc innych programistów

* Znaj koncepcje i uywaj programowania obiektowego

* Rozumiej, i automatyczne testy s bardzo istotne i takie pisz

* Potrafi doskonale komunikowa si w jzyku angielskim

* Bd dostpne pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego

Bonus jeli posiadasz dowiadczenie w której z poniszych technologii

* Azure

* Dowiadczenie w DevOps - np. Ansible

* Turbolinks

Twoje obowizki

* Wspópraca z Product Ownerem, dostarczajc nowe funkcjonalnoci

* Naprawy bdów w aktualnych aplikacjach

* Pisanie testów

* Manualne testowanie dostarczonych funkcjonalnoci na serwerach przed-produkcyjnych

yagJzhkdapAsCMnUw7CpJAMi

Job Summary

Image Description
Dublin 22, , IE Location

Similar Jobs

The largest community on the web to find and list jobs that aren't restricted by commutes or a specific location.

Design your full-time freelance career as a top freelance...

n(DevOps) Software Engineer (m/w/d) \n\nMein Mandant ist ...