Forum: Ruby on Rails Fwd: дополнение

Announcement (2017-05-07): www.ruby-forum.com is now read-only since I unfortunately do not have the time to support and maintain the forum any more. Please see rubyonrails.org/community and ruby-lang.org/en/community for other Rails- und Ruby-related community platforms.
Emin H. (Guest)
on 2006-05-13 13:48
(Received via mailing list)
any news?

---------- Forwarded message ----------
From: Emin H. <removed_email_address@domain.invalid>
Date: May 10, 2006 11:50 AM
Subject: Fwd: дополнение
To: Rovshan Baghirov <removed_email_address@domain.invalid>

Rovshan, how would you estimate this work in terms of manhours?


---------- Forwarded message ----------
From: Anar Ibrahimov < removed_email_address@domain.invalid>
Date: May 10, 2006 11:22 AM
Subject: дополнение
To: removed_email_address@domain.invalid

Ð?Ñ?ивеÑ? Эмин,

наÑ?и соÑ?Ñ?Ñ?дники внесли некоÑ?оÑ?Ñ?е изменения 
в Ñ?вое описание. см ниже
АнаÑ?,

Ð?ак и договаÑ?ивалисÑ?, я описÑ?ваÑ? в эÑ?ом 
писÑ?ме Ñ?Ñ?ебÑ?емÑ?е дополнения к
сисÑ?еме. Ð?ожалÑ?йсÑ?а, пÑ?осмоÑ?Ñ?и и подÑ?веÑ?ди, 
Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?нкÑ?ионалÑ?носÑ?Ñ?
сооÑ?веÑ?сÑ?вÑ?еÑ? Ñ?еалÑ?ной задаÑ?е.

---------------------------------------------------------------
Ð?бÑ?ее описание

ТÑ?ебÑ?еÑ?ся дополниÑ?Ñ? Ñ?Ñ?еÑ? исполÑ?зования 
вÑ?емени меÑ?аниками и обеспеÑ?иÑ?Ñ?
необÑ?одимÑ?Ñ? оÑ?Ñ?еÑ?носÑ?Ñ? для пÑ?авилÑ?ного 
последÑ?Ñ?Ñ?его Ñ?асÑ?еÑ?а оплаÑ?Ñ? иÑ?
Ñ?абоÑ?Ñ?

Ð?зменения и дополнения к инÑ?еÑ?Ñ?ейсÑ?

- Ð? Ñ?азделе посвяÑ?енномÑ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ? вÑ?емени 
меÑ?аников добавляÑ?Ñ?ся кнопки,
позволяÑ?Ñ?ие записÑ?ваÑ?Ñ? неэÑ?Ñ?екÑ?ивное 
вÑ?емя непÑ?ивязанное к Ñ?емонÑ?номÑ?
заказÑ?:
1) W1 - Ñ?абоÑ?Ñ? по сеÑ?висÑ?
2) W4 - оговоÑ?енное оÑ?сÑ?Ñ?сÑ?вие. Ð? слÑ?Ñ?ае, если 
вÑ?емя не закÑ?Ñ?Ñ?о на
конеÑ? Ñ?абоÑ?его вÑ?емени, Ñ?о закÑ?Ñ?ваеÑ?ся 
авÑ?омаÑ?иÑ?ески.
3) W5 - пÑ?иÑ?Ñ?ение меÑ?аника к новой Ñ?абоÑ?е 
(вÑ?емя оÑ?меÑ?аеÑ?ся самим
меÑ?аником
без номеÑ?а Ñ?ем. заказа)
W6 - вÑ?емя помоÑ?ников ( напÑ?имеÑ? мойÑ?ика, 
Ñ?озяйсÑ?венника и Ñ?.п. ЭÑ?о
вÑ?емя
вносиÑ?Ñ?ся в Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? бÑ?Ñ?галÑ?еÑ?ией)
- Ð?Ñ?бое вÑ?емя не поÑ?Ñ?аÑ?енное на Ñ?ем. заказ и 
записанное неэÑ?Ñ?екÑ?ивное
вÑ?емя, авÑ?омаÑ?иÑ?ески оÑ?меÑ?аеÑ?ся как W2 - 
пÑ?осÑ?аивание. РабоÑ?ие Ñ?асÑ?
для эÑ?ого опÑ?еделяÑ?Ñ?ся как с 9-и Ñ?Ñ?Ñ?а до 6-и 
веÑ?еÑ?а.

- Ð?ак и в слÑ?Ñ?ае с обÑ?Ñ?ной Ñ?абоÑ?ой, меÑ?аники 
оÑ?меÑ?аÑ?Ñ? наÑ?ало и конеÑ?
пеÑ?иода, подÑ?одя к компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ? и исполÑ?зÑ?я 
кнопки start/finish. РазниÑ?а
лиÑ?Ñ? в Ñ?ом, Ñ?Ñ?о не вÑ?биÑ?аеÑ?ся Ñ?емонÑ?нÑ?й 
заказ, а вмесÑ?о эÑ?ого
Ñ?казÑ?ваеÑ?ся Ñ?ип (W1, W4 и.Ñ?.д.)

- У пÑ?иемÑ?ика, пÑ?и задании Ñ?абоÑ? меÑ?аникам, 
появляеÑ?ся дополниÑ?елÑ?ная
галоÑ?ка для Ñ?казания Ñ?ого, Ñ?Ñ?о эÑ?а Ñ?абоÑ?а 
имееÑ? Ñ?ип W3. ЭÑ?о ознаÑ?аеÑ?,
Ñ?Ñ?о данная Ñ?абоÑ?а являеÑ?ся испÑ?авлением 
оÑ?ибки сделанной пÑ?и
пÑ?едÑ?дÑ?Ñ?ем Ñ?емонÑ?е и за нее не взимаеÑ?ся 
плаÑ?а. Таким обÑ?азом, на
сÑ?еÑ?е эÑ?а Ñ?абоÑ?а появляеÑ?ся с сÑ?ммой 0, вне 
зависимосÑ?и оÑ?
поÑ?Ñ?аÑ?енного вÑ?емени, а в пеÑ?аÑ?и Ñ?емонÑ?ного 
заказа появляеÑ?ся знак W3
в Ñ?ой же колонке, Ñ?Ñ?о и знак G (Ñ?аким обÑ?азом 
Ñ?ам бÑ?деÑ? либо пÑ?сÑ?о,
либо G, либо GW3, либо W3).

- Ð?обавляеÑ?ся новÑ?й Ñ?аздел, под названием 
"Ð?Ñ?сÑ?Ñ?сÑ?вия меÑ?аников", в
коÑ?оÑ?ом опеÑ?аÑ?оÑ? можеÑ? вносиÑ?Ñ? номеÑ? 
меÑ?аника, Ñ?ип оÑ?сÑ?Ñ?сÑ?вия (A1-A5),

А1- Ð?бÑ?Ñ?ение, обÑ?азование
А2- Ð?бÑ?Ñ?ение Ñ?Ñ?еников
А3- Ð?Ñ?пÑ?ск
А4- Ð?Ñ?аздники
А5- Ð?олÑ?ниÑ?нÑ?е

месяÑ? и колиÑ?есÑ?во Ñ?асов за эÑ?оÑ? месяÑ?. 
Таким обÑ?азом, для каждого
меÑ?аника Ñ?казÑ?ваеÑ?ся сколÑ?ко Ñ?асов и по 
каким пÑ?иÑ?инам он оÑ?сÑ?Ñ?сÑ?вовал
в Ñ?еÑ?ение каждого месяÑ?а.

Ð?зменения и дополнения в оÑ?Ñ?еÑ?носÑ?Ñ?

Ð?Ñ?Ñ?галÑ?еÑ?ский оÑ?Ñ?еÑ? должен бÑ?Ñ?Ñ? 
подпÑ?авлен, Ñ?Ñ?обÑ? не вклÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?е
Ñ?абоÑ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?е бÑ?дÑ?Ñ? оÑ?меÑ?енÑ? пÑ?иемÑ?иком 
как W3

СоздаеÑ?ся 2 новÑ?Ñ? оÑ?Ñ?еÑ?а:
1) Ð?Ñ?Ñ?еÑ? по каждомÑ? меÑ?аникÑ? за Ñ?казаннÑ?й 
пеÑ?иод, где за каждÑ?й денÑ?
пеÑ?иода оÑ?обÑ?ажаеÑ?ся сколÑ?ко он всего 
пÑ?оÑ?абоÑ?ал, сколÑ?ко должен бÑ?л
пÑ?оÑ?абоÑ?аÑ?Ñ?, сколÑ?ко пеÑ?еÑ?абоÑ?ал, сколÑ?ко 
вÑ?емени поÑ?Ñ?аÑ?ил
неэÑ?Ñ?екÑ?ивно и по каким пÑ?иÑ?инам. Ð?низÑ? 
оÑ?Ñ?еÑ?а подводиÑ?ся иÑ?ог - всÑ?
согласно пÑ?иведенном обÑ?азÑ?Ñ?
2) Ð?бÑ?ий оÑ?Ñ?еÑ? по всем меÑ?аникам за 
вÑ?бÑ?аннÑ?й месяÑ?, в коÑ?оÑ?ом для
каждого меÑ?аника показÑ?ваÑ?Ñ?ся иÑ?оговÑ?е 
даннÑ?е из пеÑ?вого оÑ?Ñ?еÑ?а +
дополниÑ?елÑ?но колонка на каждÑ?й Ñ?ип 
оÑ?сÑ?Ñ?сÑ?вия (А1-A5), где Ñ?казано
сколÑ?ко Ñ?асов его не бÑ?ло. Ð?о пÑ?иведенномÑ? 
пÑ?имеÑ?Ñ?, Ñ?акже показÑ?ваÑ?Ñ?ся
иÑ?оговÑ?е знаÑ?ения внизÑ? Ñ?аблиÑ?Ñ?.

Ð?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ? НÐ? бÑ?дÑ?Ñ? пеÑ?аÑ?аÑ?Ñ?ся повеÑ?Ñ? 
Ñ?асÑ?еÑ?Ñ?енной бÑ?маги, а бÑ?деÑ?
полносÑ?Ñ?Ñ? пеÑ?аÑ?аÑ?Ñ?ся на пÑ?сÑ?ом лисÑ?е.
---------------------------------------------------------------

Ð?дÑ? комменÑ?аÑ?иев.

С Ñ?важением,
 Эмин
This topic is locked and can not be replied to.