Forum: Ruby on Rails Ruby on Rails Developers

Announcement (2017-05-07): www.ruby-forum.com is now read-only since I unfortunately do not have the time to support and maintain the forum any more. Please see rubyonrails.org/community and ruby-lang.org/en/community for other Rails- und Ruby-related community platforms.
irenka (Guest)
on 2009-04-28 01:54
(Received via mailing list)
Cubiware jest spó³ka zajmuj±ca siê tworzeniem oprogramowania dla
urz±dzeñ interaktywnej telewizji cyfrowej oraz internetowej. Firma
wspó³pracuje z klientami i partnerami zagranicznymi, a nasze
oprogramowanie jest u¿ywane w USA, krajach europy zachodniej oraz w
Azji. Naszymi Klientami s± producenci urz±dzeñ elektronicznych oraz
operatorzy telekomunikacyjni. www.cubiware.com

Wymagania:
- dobra znajomo¶æ jêzyka Ruby oraz frameworku Ruby on Rails
- Znajomo¶æ jêzyka SQL (dialekt MySQL)
- Znajomo¶æ angielskiego na poziomie umo¿liwiaj±cym komunikacjê ws.
technicznych (w mowie i pi¶mie)

Mile widziane:
- znajomo¶æ ¶rodowiska Linux
- znajomo¶æ technologii AJAX, protoko³u SOAP

Przyk³adowe zadania:
- napisanie aplikacji umo¿liwiaj±cej edycjê meta-danych
filmów- napisanie modu³u obliczaj±cego koszt us³ugi dla abonenta
- napisanie modu³u generuj±cego raporty

Oferujemy:
- mo¿liwo¶æ rozwoju i poznawania nowych technologii w przyjaznym
¶rodowisku pracy
- pracê przy ciekawych i innowacyjnych projektach
- atrakcyjne wynagrodzenie

adres email:removed_email_address@domain.invalid
This topic is locked and can not be replied to.